గమనిక :: PDF లింక్ కనిపించడానికి మీరు మొదటిగా ఆన్లైన్ పరీక్షను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.ఆన్లైన్ పరీక్ష పూర్తి అయిన తర్వాత మీకు PDF Download లింక్ కనిపిస్తుంది

Note: In order to Download PDF, you must first complete the online test. After completing the online test, you will see a PDF Download link

June 2020 Current Affairs In Telugu

2వ జూన్ 2020 కరెంట్ అఫైర్స్Test & PDF

1వ జూన్ 2020 కరెంట్ అఫైర్స్Test & PDF

May 2020 Current Affairs In Telugu

31వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్Test & PDF

30వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్Test & PDF

29వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్Test & PDF

28వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – Test & PDF

27వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – PDF

26వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – PDF

25వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – Test & PDF

24వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – Test & PDF

23వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – Test & PDF

22వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – Test & PDF

21వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ – PDF

Name of the PDF       PDF    
20వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
19వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
18వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
17వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
16వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
15వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF
14వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
13వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
12వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
11వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
10వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
9వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
8వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF
7వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
Name of the PDF       PDF    
6వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
5వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
4వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
3వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
2వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST
1వ మే 2020 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF & TEST

April Month Current Affairs pdf

Name of the PDF       PDF    
30 April 2020 CA PDF & TEST
29 April 2020 CA PDF & TEST
28 April 2020 CA PDF
24 April 2020 CA PDF & TEST
23 April 2020 CA PDF & TEST
22 April 2020 CA PDF & TEST
21 April 2020 CA PDF & TEST
20 April 2020 CA PDF & TEST
19 April 2020 CA PDF & TEST
18 April 2020 CA PDF
17 April 2020 CA PDF
16 April 2020 CA PDF 
15 April 2020 CA PDF & Test
14 April 2020 CA PDF & Test
13 April 2020 CA PDF & Test
12 April 2020 CA PDF
11 April 2020 CA PDF
10 April 2020 CA PDF
09 April 2020 CA PDF
08 April 2020 CA PDF
07 April 2020 CA PDF
06 April 2020 CA PDF
05 April 2020 CA PDF
04 April 2020 CA PDF
03 April 2020 CA PDF
02 April 2020 CA PDF
01 April 2020 CA PDF

March Month Current Affairs pdf

Name of the PDF       PDF    
31st March 2020 CA PDF
30th March 2020 CA PDF
29 th March 2020 CA PDF
28 th March 2020 CA PDF
27th March 2020 CA PDF
26th March 2020 CA PDF
25th March 2020 CA PDF
24th March 2020 CA PDF
23rd March 2020 CA PDF

 

Name of the PDF

Telugu 

Content

Telugu 

Bits

English 

Content

English 

Bits

22nd March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
21st March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
20th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
19th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
18th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
17th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
16th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
15th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
14th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
13th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
12th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
11th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
10th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
9th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
8th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
7th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
6th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
5th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
4th March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
3rd March 2020 CA PDF PDF PDF
2nd March 2020 CA PDF PDF PDF PDF
1st March 2020 CA PDF PDF PDF PDF

February 2020 Current Affairs

Name of the PDF

Telugu 

Content

Telugu 

Bits

English 

Content

English 

Bits

21 Feb 2020 CA PDF PDF
17 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
16 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
15 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
14 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
13 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
12 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
11 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
10 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
09 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
PDF
08 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
07 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
06 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
05 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
04 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
03 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
02 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF
01 Feb 2020 CA PDF PDF PDF PDF

January 2020 Current Affairs

Name of the PDF

Telugu 

Content

Telugu 

Bits

English 

Content

English 

Bits

31 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
30 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
29 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
28 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
27 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
26 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
25 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
24 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
23 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
22 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
21 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
20 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
19 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
18 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
17 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
16 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
15 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
14 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
13 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
12 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
11 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
10 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
09 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
08 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
07 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
06 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
05 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
04 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
03 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
02 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF
01 January 2020 CA PDF PDF PDF PDF

December Month Current Affairs pdfs

Name of the PDF       PDF    
31st December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
30th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
28th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
27th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
26th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
25th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
24th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
23rd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
22nd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
21th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
20th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
19th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
18th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
17th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
16th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
15th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
14th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
13th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
12th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
11th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
10th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
9th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
8th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
7th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
6th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
5th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
4th December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
3rd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF
2nd December 2019 Current Affairs in Telugu PDF

November Month Current Affairs pdfs

Name of the PDF       PDF    
30th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
29th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
28th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
27th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
26th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
25th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
24th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
23rd November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
22nd November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
21st November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
20th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
16th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
15th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
13th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
12th November 2019 Current Affairs in Telugu PDF
 

Tags: , , , , , , , , ,