కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు || Central Government Rural Development Programs

కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు

Download

కేంద్రప్రభుత్వ పథకాలు తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం || Central Government Schemes Telangana Panchayati Raj Act

కేంద్రప్రభుత్వ పథకాలు తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం || Central Government Schemes Telangana Panchayati Raj Act-2018

DOWNLOAD

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం – 2018 || Panchayat Secretary Rural sociology

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం – 2018 || Panchayat Secretary Rural sociology

Download

పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు, బాధ్యతలు, అధికారాలు || Panchayat Secretary functions, responsibilities and powers || Telangana Panchayat raj act 2018

Telangana Panchayat raj act 2018 Panchayat Secretary functions, responsibilities and powers

DOWNLOAD

Telangana Panchayat raj act 2018 || State Government,Central Government Policies Part – 2

Telangana Panchayat raj act 2018 || State Government,Central Government Policies Part – 2 in telugu pdf

DOWNLOAD

 

Telangana Panchayat raj act 2018 || State Government,Central Government Policies in telugu pdf

Telangana Panchayat raj act 2018 || State Government,Central Government Policies in telugu pdf

DOWNLOAD

Telangana Panchayat raj act 2018 || చారిత్రక పరిణామాలు- కమిటీలు in telugu pdf

Telangana Panchayat raj act 2018 || చారిత్రక పరిణామాలు – కమిటీలు in telugu pdf

DOWNLOAD

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 254 to 297 in telugu pdf

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 254 to 297 in telugu pdf

DOWNLOAD

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 196-243 in telugu pdf

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 196-243 in telugu pdf

DOWNLOAD

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 172-195 in telugu pdf

Telangana Panchayat raj act 2018 || Section 172-195 in telugu pdf

DOWNLOAD