తెలంగాణ ప్రసిద్ధ కవులు – Telangana History

 

Download PDF

telangan lo chala mandhi goppa kavulu unnaru veeru telangana charitra ni prapanchadeshalaku chataru. mukyanga telanga rajula asthanam lo unnatuvanti kavulu chala pramukyatha kalavaru.

palkuru somanadhudu, deddena, nannechodudu, jayapasenani, haludu, saranga thammaiah.

not only this poets there are many poets in telangana state at the time of kings peroid. kings also they encouraged the poets so poets also did theeir job perfectly.

in this topic most important thing is to learn many things in the point of view of exams so for that we are giving our best to provide material.

We provide video services to the YOUTUBE viewers with a pair of YOUTUBE Channels :

1.Shine India – SR Tutorial : View

2.Shine India – Education : View

To Download pdf also Visit Website : www.shineindiasrtutorial.com

Join us on Telegram Group link : https://t.me/joinchat/LFMeW08Z9mnz2Nzh5xQkMQ

Follow us on FACEBOOK @ www.facebook.com/shineindiaeducation

Thank you visit again.

 

Tags: , , , , , , ,