సమాఖ్య వ్యవస్థ – Federal System in India || Indian Polity Online Mock Test in Telugu

సమాఖ్య వ్యవస్థ

All the Best….

      Some Important Questions Are

 

  • భారతదేశం లాంటి దేశాలకు సరిపడే ఉత్తమ సమాఖ్య నమూనా
  • భారత రాజ్యాంగం అనేది సమాఖ్య ఎందుకనగ అది ఒక ద్వంద్వ రాజకీయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది అని ఈ కింది వారిలో ఎవరు అభిప్రాయం వ్యక్తీకరించెను?
  • రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశముపై పార్లమెంటుకు చట్టం చేసే అధికారం దేని కొరకు కల్పించబడింది? 
  • భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్ లో కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల మధ్య అధికారాలను విభజించే మూడు జాబితాలు పొందపరచబడినవి?