ఆలోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం – The science of abstraction General Studies PDF in Telugu

Sample Questions for Download

**. లోహాలు ప్రకృతిలో ఏ స్థితిలో లబిస్తాయి? ..

1) స్వేచ్ఛాస్థితి 

2) సమ్మేళనం 

3) అమాజం 

4) 1, 2 

 

** ధాతువు నుండి లోహాలను క్రింది పద్ధతిలో సంగ్రహిస్తారు?

1) ధాతువును గాడత చెందించుట 

2) ముడిలోహ సంగ్రహణం

3) లోహం శుద్ధి చేయుట 

4) పైవన్నీ 

 

** ఆక్సైడ్ లేదా కార్బోనేట్ ధాతువులను క్రింది పద్దతిలో గాఢత చెందిస్తారు?

1) సాపేక్షసాంద్రత – 

2) ప్లవన ప్రక్రియ

3) విద్యుదయస్కాంత పద్ధతి 

4) పైవన్నీ 

 

** సల్ఫేడ్ ధాతువులను క్రియ పద్ధతిలో గాఢత చెందిస్తారు?

1) సాపేక్షసాంద్రత 

2) ప్లవన ప్రక్రియ

3) విద్యుదయస్కాంత పద్ధతి 

4) బీచింగ్ (నిక్షాళనం)

 

** ముడిలోహంను ఏ పద్దతిలో సంగ్రహిస్తారు? –

1) భస్మీకరణ 

2) భర్జనం 

3) ప్రగలనం 

4) పైవన్నీ

Download pdf