వ్యవసాయం – Village Agriculture Assistant Model Paper – 3 In Telugu || AP Grama Sachivalayam Village Agriculture Assistant Model Practice Paper PDF & Online Test

Some Sample Questions

వరిలో ఏ పురుగు ఆశించడం వల్ల వలయాలుగా ఎండిపోతుంది ,
ఎ) కాండం తొల్చు పురుగు
బి) ఉల్లికోడు
సి) సుడిదోమ
డి) పచ్చదోమ

వేరుశనగలో మొవ్వు మరియు కాండం కుళ్ళు తెగులును వ్యాప్తి చేసే కీటకం –
ఎ) పేనుబంక
బి) తామరపురుగు
సి) తెల్లదోమ
డి) పచ్చదోమ


Download PDF

సోయాబీన్ తర్వాత వేరుశనగ వేయడం వల్ల ఏ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువ అగును
ఎ) ఎర్రగొంగళి పురుగు
బి) ఆకు ముడత
సి) పచ్చదోమ
డి) పేనుబంక

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,